Διακηρύξεις

Τεχνικές Προδιαγραφές Δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών - περιφερειακών

Αρ. απόφασης 19/2018 της 2ας Μαΐου 2018

ΕΚΘΕΣΗ­ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα έκθεση, προϋπολογισμού δαπάνης 11.140,00 €, πλέον Φ.Π.Α., περιγράφεται η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 1/2014

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ»

thepta_new.png

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αριθμ. 6/2011 για την προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2011

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ