Διακηρύξεις

Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2016

Ο Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2016 του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων της υπ'αριθμόν 3/2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΣΑΣΘ

Ο Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων της υπ'αριθμόν 3/2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ'αριθμόν 3/2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΣΑΣΘ

Ανάρτηση πίνακα προσωρινών αποτέλεσμάτων της υπ'αριθμόν 3/2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Ενστάσεις υποβάλονται μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην ως άνω πρόσκληση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3/2015 για επιστημονικούς συνεργάτες ΣΑΣΘ

Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για σύναψη τριών (3) το μέγιστο συμβάσεων με  επιστημονικούς συνεργάτες, Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς, ως εσωτερικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο σαφούς και προσδιορισμένης εκ των προτέρων χρονικής διάρκειας  συγκεκριμένων ερευνητικών, εκπαιδευτικών ή αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων (ένα έως δύο έτη), χρηματοδοτούμενων από  ίδιους πόρους σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 3/2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων της υπ'αριθμόν 2/2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΣΑΣΘ

Ο Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων της υπ'αριθμόν 2/2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ'αριθμόν 2/2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΣΑΣΘ

Ανάρτηση πίνακα προσωρινών αποτέλεσμάτων της υπ'αριθμόν 2/2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Ενστάσεις υποβάλονται μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην ως άνω πρόσκληση.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2/2014 για επιστημονικούς συνεργάτες ΣΑΣΘ

Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για σύναψη έξι (6) το μέγιστο συμβάσεων με επιστημονικούς συνεργάτες, Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς, ως εσωτερικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο σαφούς και προσδιορισμένης εκ των προτέρων χρονικής διάρκειας συγκεκριμένων ερευνητικών, εκπαιδευτικών ή αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων (ένα έως δύο έτη),  χρηματοδοτούμενων από  ίδιους πόρους σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 2/2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για εγγραφή στο Μητρώο Ειδικών Εµπειρογνωµόνων και Συνεργατών

του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ)

καθώς και για κάλυψη άμεσων αναγκών του

 

Η παρούσα πρόσκληση του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά την πρόσκληση ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων για εγγραφή στο υπό κατάρτιση Μητρώο Ειδικών Εµπειρογνωµόνων και Συνεργατών του ΣΑΣΘ.

Το δεύτερο αφορά την υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων για κάλυψη άμεσης ανάγκης του ΣΑΣΘ σε αντικείμενο Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού με εμπειρία και προϋπηρεσία στις Δημόσιες Συγκοινωνίες.

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ένταξή τους στο Μητρώο επιστημονικών συνεργατών του ΣΑΣΘ

Δημιουργία Μητρώου επιστημονικών συνεργατών (in house contract staff) του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

interreg-ivc_25.jpg

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την ένταξή τους στο Μητρώο επιστημονικών συνεργατών του ΣΑΣΘ

Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων επιστημόνων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ένταξή τους στο Μητρώο επιστημονικών συνεργατών (in house contract staff) του Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1/2012 πρόσκλησή του και την επικύρωση του Πρακτικού αξιολόγησης από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΑΣΘ της 18 Μαίου 2012, ανακοινώνει την κατάταξη των υποψηφίων κατά κατηγορία εμπειρίας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

ThePTA