Διακηρύξεις

Τεχνικές Προδιαγραφές Δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών - περιφερειακών

Αρ. απόφασης 19/2018 της 2ας Μαΐου 2018

ΕΚΘΕΣΗ­ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα έκθεση, προϋπολογισμού δαπάνης 11.140,00 €, πλέον Φ.Π.Α., περιγράφεται η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Πρόσκληση σε καλλιτεχνικό διαγωνισμό για το σχεδιασμό Λογοτύπου του ΟΣΕΘ

Ο ΟΣΕΘ προκηρύσσει καλλιτεχνικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό των λογοτύπων του και καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν να υποβάλλουν τις προτάσεις του έως την 15/11/2017 σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Πρόσκλησης 1/2017.

Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2016

Ο Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2016 του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων της υπ'αριθμόν 3/2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΣΑΣΘ

Ο Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων της υπ'αριθμόν 3/2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ'αριθμόν 3/2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΣΑΣΘ

Ανάρτηση πίνακα προσωρινών αποτέλεσμάτων της υπ'αριθμόν 3/2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Ενστάσεις υποβάλονται μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην ως άνω πρόσκληση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3/2015 για επιστημονικούς συνεργάτες ΣΑΣΘ

Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για σύναψη τριών (3) το μέγιστο συμβάσεων με  επιστημονικούς συνεργάτες, Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς, ως εσωτερικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο σαφούς και προσδιορισμένης εκ των προτέρων χρονικής διάρκειας  συγκεκριμένων ερευνητικών, εκπαιδευτικών ή αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων (ένα έως δύο έτη), χρηματοδοτούμενων από  ίδιους πόρους σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 3/2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού έργου Νο 2/2015

"Αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση στάσεων και στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας
του Νομού Θεσσαλονίκης στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο"

Θεσσαλονίκη 04-06-2015

thepta_new.png

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού έργου Νο 1/2015

"Αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση στάσεων και στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας
του Νομού Θεσσαλονίκης στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο"

thepta_new.png

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων της υπ'αριθμόν 2/2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΣΑΣΘ

Ο Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων της υπ'αριθμόν 2/2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης