Στόχοι & προτεραιότητες

Το Σ.Α.Σ.Θ., σύμφωνα με τον ιδρυτικό του Νόμο, αποφασίζει για κάθε ζήτημα σχετικό με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των αστικών συγκοινωνιών στο Νομό Θεσσαλονίκης. Παράλληλα ελέγχει την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Ο.Α.Σ.Θ. με δυνατότητα επιβολής προστίμου σε περίπτωση παραβάσεων και γνωμοδοτεί, για τη μεταβολή της περιοχής εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας από τον Ο.Α.Σ.Θ. Το Σ.Α.Σ.Θ. επιλαμβάνεται των ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν παραπομπών και εισηγήσεων των Υπουργίων Μεταφορών και Επικοινωνιών, Οικονομικών ή Μακεδονίας Θράκης, της Μητροπολιτικής Ενότητας, της Π.Ε.Δ. ή του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και του Ο.Α.Σ.Θ.

Περιοχή Ευθύνης ΣΑΣΘ

Περιοχή ευθύνης του Σ.Α.Σ.Θ.
(περιοχή εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας από τον Ο.Α.Σ.Θ.)


Το Σ.Α.Σ.Θ. εφαρμόζοντας μία βήμα προς βήμα προσέγγιση, αναλαμβάνει και υλοποιεί πρωτοβουλίες και δράσεις που προβλέπονται από τον ιδρυτικό του νόμο, αλλά και κρίνονται αναγκαίες από τη διάγνωση των καθημερινών προβλημάτων. Οι βασικοί άξονες δράσης του Σ.Α.Σ.Θ. συνοψίζονται παρακάτω:

Διαμορφώνει πολιτική

•     καθορίζει στρατηγικές κατευθύνσεις σε θέματα δημοσίων συγκοινωνιών και φιλικών προς το         περιβάλλον τρόπων μετακίνησης (ποδήλατο, πεζή)
•    προωθεί καινοτόμα συστήματα για την εξυπηρέτηση των πολιτών
•    ασκεί κοινωνική πολιτική
•    προωθεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς με τη δημιουργία Ειδικών Λωρίδων Λεωφορείων
•    προωθεί δημιουργικές συνεργασίες με τοπικούς και εθνικούς φορείς, για την εξυπηρέτηση των μετακινουμένων


Σχεδιάζει

•    διαμορφώνει τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης (δημιουργία νέων και τροποποίηση παλαιών λεωφορειακών γραμμών, αλλαγές δρομολογίων και στάσεων, διερεύνηση σκοπιμότητας νέων μέσων μαζικής μεταφοράς)
•    δημιουργεί ελκυστικές για τους επισκέπτες υπηρεσίες
•    εξυπηρετεί τις μεταφορές μαθητών με την προσαρμογή λεωφορειακών γραμμών
•    σχεδιάζει και χωροθετεί τερματικούς σταθμούς και σταθμούς μετεπιβίβασης


Εποπτεύει
•    ελέγχει την ποσοτική και ποιοτική παροχή μεταφορικών υπηρεσιών εκ μέρους του ΟΑΣΘ και αξιολογεί τη λειτουργική του απόδοση
•    δημιουργεί την υποδομή για την καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων (benchmarking)
•    μελετά και εισηγείται προς το αρμόδιο Υπουργείο τις επεκτάσεις περιοχών εξυπηρέτησης του ΟΑΣΘ
•    μελετά και εγκρίνει τη λειτουργία δημοτικών / διαδημοτικών συγκοινωνιών
•    διενεργεί τον φιλικό διακανονισμό διαφορών μεταξύ πολιτών και ΟΑΣΘ
•    προετοιμάζει το αύριο μιας απελευθερωμένης αγοράς επιβατικών μεταφορών στη βάση των υποχρεώσεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/07.


Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί
•    οργανώνει εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και της ημέρας χωρίς αυτοκίνητο με στόχο την προώθηση των ήπιων μέσων μετακίνησης
•    συμμετέχει στην Κοινοπραξία που έχει την ευθύνη για την λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Μετακινουμένων (ΚΕΜ), σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς, την Ανατολική Αναπτυξιακή και το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ και προωθεί την επέκτασή του θεσμού των ΚΕΜ στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης
•    σχεδιάζει και διαθέτει ενημερωτικά και πληροφοριακά φυλλάδια προς τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης.
 


Συντάσσει μελέτες και σχέδια νομοθετικών παρεμβάσεων για τα ακόλουθα (ενδεικτικά) θέματα:

•    για την έγκριση λειτουργίας Ειδικών Λωρίδων Λεωφορείων
•    για την κατασκευή και επέκταση του Μετρό
•    για τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία
•    για το δίκτυο ποδηλατοδρόμων
•    για την αύξηση του στόλου του ΟΑΣΘ