Ρόλος & Αρμοδιότητες

Το ΣΑΣΘ αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια διοικητική αρχή με αρμοδιότητες σε ζητήματα που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, στην εποπτεία και στον έλεγχο των αστικών συγκοινωνιών στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Το Συμβούλιο συστάθηκε και λειτουργεί με το Νόμο 2898/2001 (ΦΕΚ 71Α 10-4-2001) από τον Ιούλιο του 2001. Η αποστολή και ο ρόλος του καθορίζονται από τον ιδρυτικό του νόμο, στον οποίο προβλέπονται ιεραρχημένες υποχρεώσεις και προτεραιότητες, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας. Παράλληλα, ο νόμος διαμορφώνει ένα πλαίσιο αρμοδιοτήτων που επιτρέπουν στο ΣΑΣΘ τη σταδιακή συγκρότηση ολοκληρωμένης πολιτικής στον τομέα των συγκοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

Ένας από τους βασικούς λόγους σύστασης του ΣΑΣΘ ήταν η αναγκαιότητα για ολοκληρωμένο σχεδιασμό, για ανάληψη πρωτοβουλιών, για συντονισμό και εφαρμογή μέτρων, με στόχο τη βελτίωση των δημοσίων αστικών συγκοινωνιών. Μέχρι το 2001, η απουσία ενός ενιαίου φορέα σχεδιασμού και διαχείρισης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών είχε σαν αποτέλεσμα την αποσπασματική και ελλιπή άσκηση πολιτικής μεταφορών. Το ΣΑΣΘ εξασφαλίζει την άσκηση της πολιτικής των μεταφορών στο νομό Θεσσαλονίκης με όρους αξιοπιστίας, διάρκειας, αποτελεσματικότητας και συλλογικότητας στα πλαίσια συναινετικών διαδικασιών στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι φορείς που έχουν γνώση των τοπικών προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων.

Το Συμβούλιο είναι επτααμελές, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και έχει τριετή θητεία. Το ΣΑΣΘ αποτελείται από:

•  Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ως Πρόεδρο.

•  Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών (εκ των οποίων ο ένας αναπληρωτής).

•  Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης (εκ των οποίων ο ένας αναπληρωτής).

• Δύο εκπροσώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης (εκ των οποίων ο ένας αναπληρωτής).

•  Δύο εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (εκ των οποίων ο ένας αναπληρωτής).

•  Δύο εκπροσώπους της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης (εκ των οποίων ο ένας αναπληρωτής).

•  Δύο εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (εκ των οποίων ο ένας αναπληρωτής).

Ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται ένας εκ των εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.

Στις συνεδριάσεις του ΣΑΣΘ συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος του ΟΑΣΘ (ή ο αντικαταστάτης του) και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΑΣΘ. Δύναται, επίσης, να καλούνται και να μετέχουν στις συνεδριάσεις του ΣΑΣΘ χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι φορέων της Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη του ΣΑΣΘ έχουν αυτονομία πολιτικής έκφρασης και ατομική ευθύνη. Η διασφάλιση της συλλογικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συμβουλίου εξασφαλίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του. Με απόφαση του ΣΑΣΘ ορίστηκε ο Κανονισμός λειτουργίας του, ο οποίος επεξεργάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου να εγκριθεί με σχετική υπουργική απόφαση. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και εκπροσώπησης του Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου καθώς και άλλων συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται από μέλη του ΣΑΣΘ.