Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας του ΟΣΕΘ.

 

 

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ

ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

(ΟΣΕΘ ΑE)

Αγροτεμάχιο 51, Κτίριο Β1 Ganas & Ganas

Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310 483070

 Θεσσαλονίκη, 06/09/2018

Αρ. Πρωτ. 1648

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Πληροφορίες:

Ζωή Γεροθανασίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 

 

Τηλ:

2310483082

 

Email:

zgerothanasiou@oseth.com.gr

 

 

 

ΘΕΜΑ:

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας του ΟΣΕΘ.

 

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ Α.Ε.) θα προβεί σε σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με έναν (1) Δημοσιογράφο, με την προσήκουσα επαγγελματική κατάρτιση, ως υπεύθυνο επικοινωνίας του έργου του προς τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 24/21.06.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕΘ, με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης (Ν. 4412/2016).

 

Τα απαραίτητα ζητούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

- Δημοσιογράφος εγγεγραμμένος/η ως μέλος στην Ένωση Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας και θράκης ή στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών.

 

Ο Σύμβουλος Επικοινωνίας θα πρέπει να:

 1. ενημερώνει την κοινή γνώμη,

 2. παρακολουθεί και προωθεί το έργο και την εταιρεία στα κοινωνικά δίκτυα,

 3. συντάσσει και αποστέλλει δελτία τύπου για τις δραστηριότητες της εταιρείας,

 4. συντάσσει και αποστέλλει επιστολές/κείμενα προς δημοσίευση στον Τύπο,

 5. διενεργεί αποδελτίωση τύπου για ότι αφορά τον οργανισμό,

 6. τηρεί αρχείο με τις εκδόσεις του τοπικού και ημερήσιου Τύπου,

 7. συλλέγει και θα επεξεργάζεται σχετικό υλικό από τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή,

 8. επιτυγχάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα για τον οργανισμό

 9. έχει στενή επαφή με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στα οποία κάνει γνωστές με Δελτία Τύπου, Συνεντεύξεις Τύπου ή άλλα έγγραφα τις δραστηριότητες του ΟΣΕΘ, τις θέσεις του για θέματα που είναι στην επικαιρότητα ή οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση εκδώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, ή ο Πρόεδρος.

 10. τηρεί αρχείο με τις εκδόσεις του Τοπικού Τύπου και όσα δημοσιεύματα του Ημερήσιου Τύπου θεωρεί χρήσιμα

 11. έχει τη μέριμνα για την ενημέρωση της κοινής γνώμης για το επιτελούμενο από την ΟΣΕΘ ΑΕ έργο, με Συνεντεύξεις Τύπου και δημοσιεύσεις ενημερωτικών κειμένων προβολής στον ημερήσιο, οικονομικό περιοδικό τύπο, την τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.λ.π.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά, που θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του ΟΣΕΘ στη διεύθυνση “Αγροτεμάχιο 51, Κτίριο Β1 Ganas &Ganas, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης”, μέχρι 21/09/2018.

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για παροχή υπηρεσιών διάρκειας ενός (1) έτους.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τη διαδικασία δημόσιας σύμβασης των παρ.1 & 2 του αρθ.73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να προσκομίσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου περί εγγραφής σε αυτό για το ειδικό επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια Αρχή ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο.

 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

 3. Φορολογική ενημερότητα.

 4. Ασφαλιστική ενημερότητα.

 5. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

 

Κριτήρια για την κατακύρωση της υπηρεσίας είναι η προσφερόμενη τιμή και η διασφάλιση της παροχής και της ποιότητας της ζητούμενης υπηρεσίας.

 

Το κόστος δαπάνης συνολικού ποσού 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θα βαρύνει τον οικείο Κωδικό Προϋπολογισμού 61.00.09 με την ένδειξη "Αμοιβές και έξοδα δημοσιογράφων" του προϋπολογισμού του ΟΣΕΘ για το οικονομικό έτος 2018.

 


 

ιωάννης τσιωνάς

διευθύνων σύμβουλος