Βραχυπρόθεσμες πολιτικές και πρωτοβουλίες, διαρκείς στρατηγικές-στόχοι, μακροπρόθεσμες πολιτικές

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(ενέργειες-έρευνες-προτεραιότητες)

 

 • Βελτίωση καθημερινότητας και συνθηκών λειτουργίας των Δημόσιων Συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη (παρεμβάσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες, τρέχοντα ζητήματα και συντονισμός δράσεων με φορείς)
 • Συνέχιση αποτελεσματικής συνεργασίας με τον ΟΑΣΘ για:

Προστασία περιβάλλοντος και καθαρά καύσιμα, μείωση ρύπων οχημάτων και μείωση χρήσης ΙΧ, έλεγχο λαθρεπιβίβασης κ.λπ.

 • Προώθηση νέου, άμεσου και ευέλικτου (οργανωτικού-επιχειρησιακού) σχήματος λειτουργίας ΣΑΣΘ και άρση δυσλειτουργιών και "χασμάτων" στις αρμοδιότητες  με γνώμονα και απώτερο στόχο την αποτελεσματικότητα και την ωφελιμότητα του παρεχόμενου έργου
 • Άμεση έκδοση οργανογράμματος ΣΑΣΘ με σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων για καλύτερη λειτουργία του φορέα
 • Δημιουργία χωρικής βάσης δεδομένων με τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του δικτύου Δημόσιων Συγκοινωνιών
 • Ολοκλήρωση Διαβούλευσης για το ενιαίο και ευφυές ηλεκτρονικό κόμιστρο (έξυπνο εισιτήριο) στις αστικές συγκοινωνίες στο Π.Σ.Θ. στην οποία συμμετέχει και ο ΟΑΣΘ για δημιουργία συνθηκών διευκόλυνσης όλων των συναλλαγών των επιβατών και πολιτών σε καθημερινή βάση
 • Προσπάθεια για αξιολόγηση του συνολικού έργου, ανάδειξη και εκμετάλλευση των πολλαπλών και αναλυτικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων και υλοποίηση: στόχων του συστήματος τηλεματικής του ΟΑΣΘ και ενεργοποίηση λογισμικού δρομολόγησης μέσω πλατφ google και δημόσια γνωστοποίηση
 • Εξεύρεση λύσεων συμφωνίας πλαισίου και υλοποίησης του Εκπονηθέντος Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε επίπεδο Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
 • Δημιουργία Μοντέλου Κόστους λεωφορειακών γραμμών
 • Σχεδιασμός και επιχειρησιακή εφαρμογή σχεδίων για υποστήριξη συστημάτων, μεθόδων, υπηρεσιών και θεματικών τομέων για τη βελτίωση της αστικής μετακίνησης (λεωοφορειολωρίδες, μελέτες, αναδιαρθρώσεις, νέα δρομολόγια, αλλαγές στις γραμμές κ.α.)
 • Συνέργιες με φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης κ.α. και ενδυνάμωση σχέσεων εποπτείας επί του φορέα παρόχου της αστικής συγκοινωνίας (ΟΑΣΘ)
 • Συνέχιση συνεργασίας του ΣΑΣΘ με την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό και στην ωρίμανση των επεκτάσεων του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και του συστήματος γενικότερα μέσων σταθερής τροχιάς στο πλαίσιο Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών Μεταφορών που κατάρτισε το αρμόδιο Υπουργείο και του μνημονίου συνεργασίας των εμπλεκομένων.
 • Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών και Προγραμμάτων

Παροχή επιστημονικής τεχνογνωσίας (ως υπηρεσίας) του ΣΑΣΘ σε φορείς της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, τους πολίτες-χρήστες των Δημόσιων Συγκοινωνιών αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής με στόχο:

α)      βελτίωση συνθηκών διεξαγωγής έργου ΣΑΣΘ

β)      τουριστική "ανάδειξη" του προϊόντος της Περιφέρειας και της πόλης

 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

 

 • Ολοκλήρωση εκπόνησης πλαισίου και θεματικών ερευνών (εξειδίκευσης) για τα δεδομένα, τις τάσεις και τις κατευθύνσεις στον τομέα της προσπελασιμότητας και των μετακινήσεων τόσο στο αστικό όσο και στο περιαστικό περιβάλλον του Π.Σ.Θ.
 • Συντονιστική δράση, εκπόνηση μελετών και πρωτοβουλίες ωρίμανσης έργων και δράσεων για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες σε χωρικό επίπεδο Περιφέρειας και ΠΣΘ
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ για διευκόλυνση κυκλοφορίας του αστικού  λεωφορείου ώστε να γίνει ελκυστικότερο προς τους πολίτες (ενίσχυση λεωφορειολωρίδων, αποτελεσματική αστυνόμευση συστήματα τηλεματικής κ.α.)
 • Παρακολούθηση και εναρμόνιση με τις στρατηγικές κατευθύνσεις, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και οδηγίες – υποχρεώσεις στον τομέα των αστικών μεταφορών (ασφάλεια, ισότητα στις ευκαιρίες μετακίνησης, οικονομία, άνεση κ.λπ.)
 • Συντονιστική δράση, εκπόνηση μελετών και πρωτοβουλίες ωρίμανσης έργων και δράσεων για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες σε χωρικό επίπεδο Περιφέρειας και Π.Σ.Θ.
 • Ολοκλήρωση έργου ομάδων εργασίας "ποιότητας" και μέσου σταθερής Τροχιάς στη Θεσσαλονίκη
 • Ολοκλήρωση ερευνών: Προώθηση, διαδικασίες θεσμοθέτησης της ειδικής έρευνας για την ποιότητα και τους δείκτες επίδοσης του έργου ως προϋπόθεση χρηματοδοτήσεων και καλής λειτουργίας των φορέων-παρόχων Δημόσιων Συγκοινωνιών
 • Προώθηση-υλοποίηση μελετών συστήματος αστικού τροχιοδρόμου (ΤΡΑΜ) - ομάδα εργασίας μέσων σταθερής τροχιάς μέσω των ευρωπαϊκών συνχρηματοδοτήσεων  προγράμματος ECOTALE

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

 

 • Ενίσχυση-προώθηση θεσμοθέτησης οριστικού θεσμικού πλαισίου

Δημιουργία και επιχειρησιακή μετεξέλιξη ΣΑΣΘ ως μητροπολιτικού μηχανισμού και φορέα καθορισμού πολιτικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Ευρωπαϊκός "Προσανατολισμός" στη βάση των πολιτικών της "απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου" (έρευνα – διαβούλευση με φορείς και περιφερειακή έρευνα)